Wie ben ik?

Ik ben Hans van Lierop en ben 60 jaar. Al 34 jaar ben ik werkzaam in een openbaar vervoer bedrijf in zuidoost Brabant, waarvan de laatste 28 jaar werkzaam als instructeur. Ik vind het leuk om naast deze baan mensen op te leiden zodat ze het rijbewijs voor de auto kunnen halen. Hopelijk zien we elkaar voor een eerste kennismaking of eerste les.


Lesauto

De Kia Stonic is van 2018. Het is een van de laatste nieuwe types die Kia ontworpen heeft. En dat kun je wel merken. Alle denkbare opties zitten op deze auto’s. Van climate control tot stoelverwarming en van cruisecontrol tot navigatie.


Tarieven 2023

Losse rijles (60 minuten)€  55,00
Rijles in pakket (60 minuten)€  52,50
Tussentijdse toets TTT€  235,00
Deeltoets 3 (RIS)€  235,00
Praktijk examen B€  245,00
RIS praktijkboek€  24,00
Faalangstexamen€  300,00
NOR Examen€  290,00

RIS-lesmethode

De Rijopleiding in Stappen is een opleidingsmethodiek waarbij je stap voor stap leert rijden en leert om al in een vroeg stadium zelfstandig beslissingen te nemen. Hierdoor ben je beter voorbereid op deelname aan het verkeer. De Rijopleiding in Stappen gaat steeds een stap verder richting zelfstandigheid als je de vorige stap voldoende beheerst. De eerste stap bestaat meestal uit een huiswerkopdracht. De laatste stap is dat je iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloop je op deze manier 46 lesonderwerpen (scripts), verdeeld over vier modules. Je gaat pas naar een nieuw script als je het vorige voldoende beheerst. Hierdoor is er een garantie dat je altijd op de juiste manier op een verkeerssituatie reageert. Iedere module wordt afgesloten met een toets. Na afronding van de eerste twee modules worden je kennis en vaardigheden getoetst. Een rijinstructeur van je eigen vertrouwde rijschool neemt deze toetsen af. In de derde toets maak je kennis met de gang van zaken bij het CBR en kun je alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft je tips ter verbetering. Bovendien kun je voor de auto vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen. Verder komen in deze toets de onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan de orde. De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR. In de RIS krijg ook huiswerk mee. Het is de bedoeling dat je je thuis op je rijlessen voorbereidt. De tijd die dat vraagt, is voor iedereen verschillend.
De voordelen op een rijtje:

 • Fors hoger slagingspercentage
 • Hoge kwaliteit van de rijopleiding
 • Stap-voor-stap aanpak
 • Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
 • Altijd en overal zicht op je vorderingen door de vorderingenkaart in jouw RIS-boek.


Neem contact op


Contactformulier

 

Privacyverklaring

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autorijschool Hans van Lierop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Autorijschool Hans van Lierop zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens die op deze website vermeld staan.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Autorijschool Hans van Lierop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Roepnaam, voornamen en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Autorijschool Hans van Lierop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Administratieve doeleinden, zoals het afhandelen van uw betaling
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.


Grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is

de overeengekomen opdracht.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Autorijschool Hans van Lierop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • gedurende de looptijd van de overeengekomen opdracht
 • daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar


Verstrekking aan derden

Autorijschool Hans van Lierop verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeengekomen opdracht met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Autorijschool Hans van Lierop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autorijschool Hans van Lierop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via de contactgegevens onder in deze verklaring. Autorijschool Hans van Lierop heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Alle personen die namens Autorijschool Hans van Lierop van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We gebruiken beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

 

Copyright Autorijschool Hans van Lierop – Alle rechten voorbehouden